Algemene voorwaarden

“Klant”

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en natuurlijke of rechtspersonen die contact hebben genomen met Constrix via het internet.

“Verkoper”

Constrix BVBA met haar maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg , Mechelsesteenweg 27A. Het BTW nummer is BE 0840.596.852 (verder aangeduid als "Verkoper").

Toepassing

Het accepteren van een aanbieding, dan wel het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop, houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van de Verkoper bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Verkoper ingeschakelde derden.

Aanvaarding van de bestelling

Constrix BVBA is slechts gebonden door een bestelling nadat ze deze schriftelijk bevestigd hebben. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijzigingen en correcties.

Prijzen en betaling

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, inclusief Recupel-bijdrage indien van toepassing, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.

De VERKOPER behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien dagen na kennisname. De VERKOPER kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen. Voor alle aankopen accepteert de VERKOPER betalingen via bankoverschrijving. Bij betaling via bankoverschrijving worden de producten verstuurd na ontvangst van de betaling door de VERKOPER. Op alle nog openstaande bedragen zijn vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verwijlintresten verschuldigd a rato van twaalf procent (12%) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande bedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10%), met een minimum van vijftig euro (€ 50). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de klant vallen.

Leveringsvoorwaarden

De producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Klant. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. (zie transportkosten)

De leveringstermijn verschilt van product tot product. De opgave van deze termijn is slechts indicatief. Verkoper streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan hij niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Klant. Constrix BVBA heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven de eigendom van de VERKOPER tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt Constrix BVBA het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Klant.

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (1) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 14 kalenderdagen na de levering en (2) in geval van verborgen gebreken, 8 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Klant geleden.

Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument wettelijk het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Bij Constrix geven wij u 16 dagen extra de tijd om terug te zenden. In geval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar de Verkoper.

Constrix BVBA Mechelesesteenweg 27A, 2220 Heist-op-den-berg, België

Goederen die specifiek voor de Klant ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de Klant kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

Overmacht

De VERKOPER kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige, niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming door de Verkoper van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt. Als overmacht dienen o.a. te worden beschouwd, zonder dat deze opsomming exhaustief is: brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, stakingen, lock-out, onderbrekingen van de postdiensten en/of van communicatiemiddelen, enz.

Persoonsgegevens

Door te bestellen op de website van de Verkopen, staat de Klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De Verkoper zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, backups, scans...).

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren.